تبلیغات
㋡اینـــــــجا همـــــه چی در همـــــه㋡ - نماز از یک سو قطره قطره آب شدن است و از سوی دیگر جرعه جرعه آب نوشیدن.